Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 „Stokrotka” w Wałczu

z dnia 03.09.2020

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 • 1

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego orz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola.
 • 2

Sposób postępowania   na wypadek  podejrzenia zakażenia COVID-19 u wychowanków i pracowników przedszkola.

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie: 21 D –pokój nauczycielski  do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce; przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 1. Dyrektor lub intendent kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem  lub prawnym opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 2. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 3. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 4. Rodzice mają obowiązek poinformowania dyrektora, nie później jednak niż dnia następnego w godzinach pracy przedszkola, o stanie zdrowia dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe.
 5. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji dziecka z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez dziecko z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub referenta o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych  instrukcji i poleceń.

 1. Pracownik niezwłocznie opuszcza stanowisko pracy po czym powinien skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Pracownik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pracy przedszkola następnego dnia     o stanie zdrowia.
 3. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty,                 a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 4. Dyrektor lub referent sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 6. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

      17.W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym   zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 • 3

Pozostałe regulacje

 1. W Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09, wrzesień 2020 10:27 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 13, wrzesień 2020 05:54 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. środa, 09, grudzień 2020 19:15 Elżbieta Iwańska