Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 „Stokrotka” w Wałczu

z dnia 03.09.2020 r.

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Publicznego Przedszkola nr 6 „Stokrotka” w Wałczu w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego orz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych                i opiekuńczych.

 

 • 2

Pracownicy przedszkola

 1. Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu     i w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,      a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.      Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej- przyłbice lub maseczki, jednorazowe rękawiczki  a w razie konieczności fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 • 3

Sposób organizowania zajęć

 1. Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do jednej grupy podporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości powinna wynosić co najmniej 15 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej 2,5 m², jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m².
 4. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się       z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 5. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
 6. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub wydezynfekowaniu sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Dopuszcza się podział placu zabaw na sektory /dzieci z poszczególnych grup zajmują wyznaczony sektor/. Dopuszcza się wyłączenie z użytkowania przez dzieci sprzętu znajdującego się na placu zabaw poprzez oznaczenie ich taśmą.
 7. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców /opiekunów prawnych /osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 8. Możliwe jest korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich                    -optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 9. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • 4

Adaptacja dzieci nowo przyjętych do przedszkola

 1. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
 2. Dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu ogranicza się do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 • 5

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go  w razie potrzeby.
 2. Referent dopilnuje, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta       i nos.
 3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych w toaletach; czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co trzy godziny powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł          i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramach prac porządkowych na dany miesiąc, zawieszonych w wyznaczonych miejscach.
 4. Zobowiązuje się personel sprzątający przeprowadzający dezynfekcję do  ścisłego  przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 6. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze co najmniej 60°.
 7. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 8. Dziecko nie powinno przynosić z sobą do przedszkola i zabierać z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 9. Pracownicy przedszkola zobowiązani są regularnie myć ręce wodą z mydłem. Nauczyciele mają obowiązek dopilnować, aby dzieci myły ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu          z toalety. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak  i pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 11. Opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 12. Referent zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • 6

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu lub piciu.
 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 • Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci        i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 • Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans minimum 1,5 m;
 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
 2. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.
 3. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.
 • 7

Kontakt z osobami trzecimi

Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

 1. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o korzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 2. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 • 8

Przyprowadzanie i odbieranie  dzieci

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących na chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzic/opiekun prawny przed wejściem na teren przedszkola ma obowiązek zasłonić usta i nos w placówce zdezynfekować ręce lub założyć rękawice jednorazowe.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni publicznej przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub           w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Rodzic/opiekun po odprowadzeniu dziecka do drzwi sali i przekazaniu dziecka pod opiekę nauczyciela grupy niezwłocznie opuszcza przedszkole.
 8. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 9. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka sygnalizuje swoje przyjście po dziecko w wyznaczonym miejscu na placu zabaw. Dziecko ma obowiązek podejść do rodzica/opiekuna i wraz z nim udać się do szatni.
 10. Rodzicom nie wolno przebywać na placu zabaw.
 • 9

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową, pocztę mailową lub telefonicznie.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców/  opiekunów prawnych dzieci.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09, wrzesień 2020 10:36 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 13, wrzesień 2020 06:07 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. środa, 09, grudzień 2020 19:15 Elżbieta Iwańska