1.   Publiczne Przedszkole nr 6 „Stokrotka” w Wałczu realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, koncentrując się na:

 •   wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 •   umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 •   sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 •   współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

2.  Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 •  zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 •  uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
 •  stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
      rozwijanie wrażliwości moralnej i tolerancji,
 •  kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, kulturowym i technicznym,
 •  rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
      rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 •  zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

3.   Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

4.   Na życzenie rodziców organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
5.   Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych
             z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 •   zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 •   zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
 •   przestrzega przepisy bhp i ppoż.,
 •   współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

6.   Zgodnie z wolą rodziców w placówce prowadzona jest katecheza.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07, sierpień 2017 07:00 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 06:14 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 06:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 06:18 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 24, marzec 2021 17:47 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. środa, 24, marzec 2021 17:49 Elżbieta Iwańska