Publiczne Przedszkole nr 6 „Stokrotka” w Wałczu jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu założycielskiego: Orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania Państwowego Przedszkola nr 6 z dnia 30 maja 1981 roku wydane przez Inspektora Oświaty i Wychowania
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
        Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora Przedszkola,
  • Regulaminów.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Wałcz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

 

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 6

„STOKROTKA” W WAŁCZU

Wałcz 2019 r.

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

1. Przedszkole używa nazwy: Publiczne Przedszkole Nr 6 „Stokrotka”.

Pełne brzmienie nazwy Publiczne Przedszkole Nr 6 „Stokrotka” Aleja Tysiąclecia 21, 78- 600 Wałcz.

2. Publiczne Przedszkole Nr 6 „Stokrotka” w Wałczu działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2017r. poz. 59);

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017  r. poz.1578);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z 2017 r. poz.1591);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);

- aktu założycielskiego;

- niniejszego statutu i innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności przedszkola.

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

4. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miejską Wałcz zwaną

dalej organem prowadzącym. Jego obsługę finansowo - księgową zapewnia Wydział Usług Wspólnych.

& 2

Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

& 3

1. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (DZ.U. z 2017r. poz. 356).

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

& 4

1. Celem przedszkola jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do : rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

11) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

12) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

& 5

1. Do zadań przedszkola należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć- zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego kaszubskiego;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

& 6

1. Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:

1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;

2) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;

3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) organizację zajęć dodatkowych;

5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;

6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;

7) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia również:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;

3) rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

& 7

1. Świadczenia udzielane w przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) gry i zabawy usprawniające aparat mowy;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci;

3) zabawy tematyczne umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny;

4) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych i środowiskowych;

5) zajęcia wspomagające dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej;

6) zajęcia rozwijające gotowość do podjęcia nauki pisania i czytania;

7) opieka nad dzieckiem w czasie realizacji zajęć w pkt 1- 6

& 8

1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole udziela pomocy psychologicznopedagogicznej poprzez:

1) diagnozowanie środowiska dzieci;

2) rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania;

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;

4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;

5) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;

7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;

8) podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.

 3. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

4. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 3

Opieka nad dziećmi

& 9

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w przedszkolu odbywa się poprzez:

1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;

2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;

3) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;

4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;

5) rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach przedszkola;

6) umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

7) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

& 10

1. Przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola stosuje się następujące zasady:

1) rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez  przedszkole;

2) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują dziecko w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazują je pod bezpośrednią opiekę nauczycielowi dyżurującemu;

3) rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z przedszkola;

4) pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka nie przekazanego pod bezpośrednią opiekę nauczycielowi (poza terenem przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie lub w szatni).

2. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

1) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola;

2) powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (alergie) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) może być stosowana odpowiednia dieta.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego i diety zaleconej przez dietetyka.

5. W przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

6. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.

7. W przypadku konieczności zabrania dziecka przez pogotowie ratunkowe dyrektor przedszkola wyznacza osobę, która będzie sprawować opiekę do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych).

 

& 11

1. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez przedszkole.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

3. Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.

4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o tym nauczyciela (dziecko podaje nauczycielowi rękę przy pożegnaniu).

5. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.5, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.

7. Nauczyciel przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

& 12

1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym dyrektora przedszkola.

2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1, nie ma charakteru sporadycznego, przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:

1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;

2) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;

3) jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.

4. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

5. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebrania dziecka z przedszkola.

& 13

Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

1) umieszczenie planów ewakuacji przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu przedszkola;

2) przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;

3) zapewnienie na terenie przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów

kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;

4) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie przedszkola ze śniegu i lodu;

5) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;

6) zapewnienie w pomieszczeniach przedszkola właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

7) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;

8) utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;

9) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

10) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez przedszkole;

11) zapewnienie w pomieszczeniach przedszkola temperatury, co najmniej 18°;

12) wyposażenie przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;

13) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren przedszkola,  z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;

14) zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;

15) respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie przedszkola bez

obecności rodzica.

Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

&14

1.Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

2) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym;

3) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych;

4) kontakty indywidualne;

5) zajęcia otwarte dla rodziców przynajmniej jeden raz w roku;

6) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;

7) wycieczki, festyny;

8) spotkania adaptacyjne,

9) kącik dla rodziców.

2.Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy przedszkola  w sposób bezpośredni oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.

& 15

Zakres zadań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4) ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie pisemnej dwa razy w roku;

8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu z rodzicami;

9) angażowanie rodziców w działalność przedszkola.

& 16

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy dyrektora przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców.

4. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.3, dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozdział 5

Organy Przedszkola

& 17

Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

& 18

1. Kompetencje dyrektora przedszkola obejmują w szczególności:

1) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi przedszkola, w tym:

a) organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

b) udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola;

6) organizowanie administracyjnej, w tym finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

7) współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk

pedagogicznych odbywanych w przedszkolu;

8) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do przedszkola;

9) dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 43 ust.1 niniejszego statutu;

10) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom przedszkola;

12) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

13) dokonywanie oceny pracy nauczyciela;

14) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

15) stwarzanie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor przedszkola:

1) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;

2) stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom przedszkola;

3) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

4) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej przedszkola.

3. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:00 lub w innym terminie po uprzednim umówieniu się indywidualnym lub telefonicznym (tel. 67 258 39 08).

5. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub nauczyciel przedszkola wyznaczony przez dyrektora.

& 19

W przedszkolu zostało utworzone stanowisko wicedyrektora.

1) Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

2) Zakres kompetencji dla stanowiska wicedyrektora ustala Dyrektor Przedszkola;

3) Wicedyrektor Przedszkola:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny;

b) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ranach ich kompetencji;

c) zastępuje dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności.

4) Do obowiązków wicedyrektora należy:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;

 b) organizowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli;

 c) przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacji przedszkola (m.in. koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy przedszkola, przedszkolnego zestawu programów, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom, planu doskonalenia nauczycieli);

d) prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną przedszkola oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

e) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji planów nauczania i wychowania;

f) terminowe wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz innych sprawozdań zleconych przez dyrektora przedszkola;

g) realizacja zadań związanych z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego w placówce;

h) sprawowanie nadzoru nad pełną realizacją przez nauczycieli programów dopuszczonych do realizacji;

i) obserwowanie zajęć i innych form pracy prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów celem systematycznego doskonalenia ich pracy;

j) dokonywanie kontroli dokumentacji pedagogicznej;

 5) uczestnictwo w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli;

 6) wnioskowanie do dyrektora o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;

 7) w przypadku nieobecności dyrektora spowodowanej chorobą, zatwierdzanie bieżących dokumentów finansowych;

 8) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli, wydawanie zaleceń pokontrolnych i po obserwacyjnych oraz egzekwowanie ich wykonania;

 9) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;

 10) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem praktyk studenckich.

§ 20

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie promocji wychowanków do szkoły;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w przedszkolu;

5) przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu;

6) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola;

7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków przedszkola.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola (arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny),

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

5) dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

5. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.

6. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 21

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 22

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po trzech przedstawicieli rad oddziałowych.

3. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.

§ 23

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem;

2) opiniowanie projektu planu finansowego;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 24

1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola, organu  prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

§ 25

1. Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań przedszkola.

3. Współdziałanie organów przedszkola obywa się według następujących zasad:

1) zasady pozytywnej motywacji;

2) zasady partnerstwa;

3) zasady wielostronnego przepływu informacji;

4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy;

5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor przedszkola.

5. Współdziałanie organów przedszkola obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola poprzez:

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

b) organizację zebrań przedstawicieli organów przedszkola;

c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola;

d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:

a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;

b) kontakty indywidualne przewodniczących organów.

6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala dyrektor przedszkola.

§ 26

Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;

2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istota sprawy ma prawo do przeprowadzenia

postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;

3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;

4) w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.

Rozdział 6

Organizacja pracy Przedszkola

§ 27

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale wynosi od 18 do 25.

3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący .

4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

5. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu, w tym zajęć religii i zajęć

rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.

7. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1) 8 sal zabaw;

2) salę gimnastyczną;

3) ogród przedszkolny.

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

9. Terminy przerw pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora

przedszkola i Rady Rodziców .

§ 28

1. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola umieszczone są w ramowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.

2. W przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

§ 29

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez związki zawodowe i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§ 30

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także oczekiwań rodziców.

2. Ramowy rozkład dnia zawiera:

1) godziny pracy przedszkola;

2) godziny pracy poszczególnych oddziałów;

3) godziny posiłków;

4) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

1) propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;

2) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;

3) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;

4) godziny posiłków

5. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 08.00 - 13.00.

6. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w wysokości określonej przez organ prowadzący.

Rozdział 7

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu

§ 31

1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, które podaje do wiadomości na zebraniu z rodzicami. Szczegółowe warunki opłat określa regulamin korzystania z wyżywienia przedszkola . Opłata za liczbę płatnych godzin określana jest we wniosku zapisu dziecka do przedszkola

2. W przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin. ( od godziny 8.00 do 13.00)

§ 32

1. Pracownicy przedszkola mają możliwość korzystania odpłatnie z posiłków oferowanych przez przedszkole. Szczegółowe warunki korzystania pracowników z wyżywienia zawarte są w Regulaminie korzystania z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu nr 6 „Stokrotka”.

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 33

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.

2. Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów dyrektor przedszkola.

3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych  określa dyrektor przedszkola w zakresach czynności.

§ 34

1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy w szczególności:

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;

2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;

3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;

4) kontrola obecności dzieci na zajęciach;

5) powiadomienie dyrektora przedszkola o wypadku dziecka;

6) stosowanie metody Holdingu w przypadku szczególnie agresywnych zachowań dziecka (objęcie dziecka w pozycji siedzącej przodem do nauczyciela w celu uspokojenia i wyciszenia)

7) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu Regulaminem wycieczek i spacerów. oraz bezpiecznymi zasadami Programu wychowawczo – profilaktycznego

2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi przedszkola.

§ 35

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod

i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz

potrzeb środowiska;

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie

pisemnej dwa razy w roku;

8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;

9) angażowanie rodziców w działalność przedszkola.

§ 36

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

1) udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy;

2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;

3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w przedszkolu;

4) wybór programu wychowania przedszkolnego;

5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami prawa;

6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców;

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;

8) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;

9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;

11)systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, które określają odrębne przepisy;

12) dbałość o estetykę pomieszczeń;

13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

15) nauczyciel ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.

§ 37

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;

3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

§ 38

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

1) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);

2) udział w omówieniu pracy z logopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą, nauczycielem  gimnastyki korekcyjnej.

§ 39

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo oświatowych.

2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z działalności przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.

3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny;

2) wpisywać się na listę obecności;

3) zgłaszać i usprawiedliwiać nieobecność w pracy;

4) uzgadniać z dyrektorem lub wicedyrektorem wyjścia w czasie pracy i wpisywać się do „Ewidencji wyjść”;

5) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku pracy;

6) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, brać udział w szkoleniach;

7) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;

8) zgłaszać i eliminować zagrożenia w budynku i na terenie przedszkola mogące spowodować wypadek, wpisywać do zeszytu napraw konserwatorowi;

9) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

10) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego porządku i zasad etyki;

11) kulturalnie odnosić się do dzieci, rodziców, pracowników przedszkola oraz gości odwiedzających przedszkole;

12) wykonywać badania profilaktyczne zgodnie z obwiązującymi przepisami;

3. Wykonywać inne czynności zlecane przez dyrektora przedszkola.

4. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola oraz przestrzegać zakazu udzielenia rodzicom informacji na temat dzieci.

&41

5. Referent ma za zadanie:

a) w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków oraz utrzymania w czystości pomieszczeń kuchennych:

- współpracować z intendentem szkoły w zakresie układania jadłospisu dla dzieci przedszkolnych i zapewnienia dzieciom potraw z dietą specjalistyczną;

- codzienne zgłaszać liczbę dzieci w celu ich zaprowiantowania;

- codziennie pobierać próby żywnościowe, opisywać je i należycie przechowywać;

- przestrzegać zasad i przepisów GHP, GMP i HACCAP;

- punktualne wydawać porcjowane posiłki zgodnie z normami wagowymi;

- utrzymać porządek na stanowisku pracy oraz czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń;

- myć naczynia i sprzęt kuchenny oraz dezynfekować termosy i bemary;

- sprzątać kuchnię i szafy ze sprzętem kuchennym;

- okresowo myć glazurę, okna, półki do przechowywania termosów;

- racjonalne i oszczędne gospodarować powierzonymi składnikami majątku;

- po skończonej pracy zamykać okna i drzwi, sprawdzać kurki wodociągowe,  wyłączać urządzenia elektryczne z sieci, gasić światło;

- pozostawiać miejsca pracy w nienagannej czystości;

- usuwać w czasie remontów sprzęty, meble oraz należycie je zabezpieczać;

- pracownik ponosi materialną odpowiedzialność za otrzymane materiały, naczynia  i sprzęty;

- nosić odpowiednią odzież ochronną (fartuch, czepek, buty),

-b) w zakresie administracyjnym:

- prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników przedszkola;

- przygotowywanie planu urlopów pracowników;

- prowadzenie ubezpieczenia dzieci i pracowników;

- naliczanie przypisów i odpisów - opłat za pobyt dzieci w przedszkolu;

- wypisywanie książeczek opłat za przedszkole;

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

- opracowywanie dokumentów dla księgowości Wydziału Usług Wspólnych – comiesięczne przygotowanie premii dla pracowników obsługi, przygotowanie zestawienia dzieci zamieszkałych na terenie gminy, opracowanie listy dzieci korzystających z posiłków dofinansowanych z MOPS, powiadamianie dłużników o zaległościach w opłatach;

- terminowe wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz innych sprawozdań zleconych przez dyrektora przedszkola;

- rejestracja i odbieranie korespondencji z poczty;

- prowadzenie rejestru rachunków oraz opisywanie, opieczętowanie ich i przygotowanie dla działu Wydziału Usług Wspólnych;

- opracowanie i kontrola przestrzegania systemu HACCP- części dotyczącej cateringu;

- dokonywanie zakupów artykułów biurowych, środków chemicznych, sprzętu służącego do drobnych napraw itp.;

- prowadzenie księgi ewidencji dzieci;

- prowadzenie odpisu zniszczonego sprzętu, urządzeń i potłuczonych naczyń.

7. Pomoc nauczyciela ma za zadanie zgodnie współpracować z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki i wychowania dzieci, a w szczególności:

- sprawować opiekę nad dziećmi, dbać o ich bezpieczeństwo;

- towarzyszyć nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań;

- brać udział w spacerach, wycieczkach lub wyjściach do kina, teatru itp.;

- brać udział w imprezach, uroczystościach i zajęciach grupy wymagających obecności;

- przygotowywać pomoce wg zaleceń nauczyciela;

- brać udział w dekorowaniu grupowej sali przedszkolnej;

- bezwzględnie przebywać z dziećmi w czasie ich pobytu w szatni;

- pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed i po leżakowaniu, ćwiczeniach gimnastycznych oraz wyjść na plac przedszkolny;

- pomagać przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety.

8. Pracownik do prac lekkich ma za zadanie:

- utrzymywać wzorową czystość na salach i w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania;

- raz na kwartał przeprowadzać generalne sprzątnie;

- sprzątać pomoce po zajęciach programowych;

- codziennie wietrzyć pomieszczenia z zachowaniem zasady nieobecności dzieci w sali;

- codziennie segregować i wynosić śmieci;

- przynosić naczynia do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem;

- rozdawać trzy razy dziennie właściwe, ciepłe i estetycznie podane porcje;

- podawać dzieciom wodę w ciągu dnia, myć kubeczki po użyciu;

- pomagać w karmieniu dzieci słabo jedzących (na życzenie rodziców);

- myć i wyparzać sztućce po posiłkach;

- codziennie rozkładać i składać leżaki w grupach młodszych;

- odpowiednio zabezpieczać środki czystości w zamkniętych na klucz szafkach przed dziećmi  oraz oszczędnie gospodarować nimi;

- dbać o powierzony sprzęt mechaniczny i elektryczny;

- właściwie gospodarować środkami piorącymi, dbać o pralnię i sprzęt pralniczy;

- współdziałać w procesie opiekuńczo - wychowawczym i dydaktycznym;

- dbać o bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola i poza nim np. wycieczki, spacery,  wyjście do kina;

- nie udzielać rodzicom informacji na temat dzieci, dyskretnie informować nauczycieli;

- wykonywać wszelkie prace zlecone przez dyrektora wynikające z czasowej nieobecności  innych pracowników;

- utrzymywać w ładzie i czystości otoczenie obiektu;

-codziennie sprawdzać przed wyjściem z placówki zamknięcie okien i drzwi;

- zamykać obiekt zgodnie z indywidualnym kodem uruchamiającym monitoring, zachować  tajemnicę związaną z jego obsługą.

9. Kucharka ma za zadanie:

- przestrzegać zasad i przepisów GHP, GMP i HACCAP;

- przestrzegać właściwego podziału pracy w kuchni i nadzorować jej wykonanie;

- uczestniczyć w planowaniu jadłospisów i w przygotowywaniu według niego posiłków;

- pobierać codziennie próby żywnościowe, opisywać je i należycie przechowywać;

- estetyczne podawać wszystkie posiłki, rozkładać właściwe porcje 3 razy dziennie według ilości i norm;

- nosić odpowiednią odzież roboczą (fartuch, czepki, obuwie);

- dbać o powierzony sprzęt kuchenny i naczynia;

- pracownik ponosi materialną odpowiedzialność za sprzęt i naczynia znajdujące się w kuchni;

- myć i wyparzać naczynia po posiłkach;

- myć i dezynfekować termosy i bemary po posiłkach;

- utrzymywać porządek w szafach kuchennych;

- zgłaszać dyrektorowi do odpisu zniszczony sprzęt, urządzenia, potłuczone naczynia;

- okresowo sprzątać pomieszczenia kuchenne (myć okna, glazurę oraz sprzątać pomieszczenia po remontach);

- usuwać w czasie remontów sprzęt, meble oraz należycie je zabezpieczać;

- racjonalne i oszczędne gospodarować powierzonymi składnikami majątku;

- po skończonej pracy zamykać okna i drzwi, sprawdzać kurki wodociągowe, wyłączać  urządzenia elektryczne zmywarkę, windę, gasić światła;

- pozostawiać miejsce pracy w nienagannej czystości;

- utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia kuchenne oraz segregować i wynosić śmieci;

- wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w kuchni.

10. Konserwator:

- systematycznie kontroluje zabezpieczenie budynku przed pożarem kradzieżą;

- zapobiega uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;

- prawidłowo zabezpiecza powierzone mienie, kontroluje właściwe funkcjonowanie  urządzeń i sprzętów zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi;

- podejmuje przedsięwzięcia zapobiegających powstawaniu strat i szkód w mieniu;

- dokonuje napraw sprzętu, zabawek i urządzeń przedszkolnych;

- zgłasza dyrektorowi potrzeby remontowe i zaistniałe awarie;

- alarmuje odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż pożarną) oraz dyrektora  przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia;

- zamiata, podlewa, kosi trawę, ścina żywopłot, odśnieża, sypie piaskiem (zależnie od  potrzeb) chodnik wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia;

- w porze letniej skrapia piaskownice dla dzieci;

- utrzymuje w czystości tarasy, śmietnik, zaplecze piwniczne, schody do piwnicy;

- utrzymuje wzorową czystość i porządek na stanowisku pracy;

- pomaga w przygotowywaniu pomieszczeń do różnych uroczystości i przedsięwzięć,

 a także w sprzątaniu pomieszczeń placówki;

- dekoruje flagą budynek przedszkola z okazji uroczystości państwowych, miejskich,  unijnych;

- odpowiada materialnie za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały i oszczędnie nimi gospodaruje.

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dzieci

& 42

1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:

1) życzliwego i podmiotowego traktowania;

2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;

3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

4) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

5) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

7) badania i eksperymentowania;

8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;

10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

11) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;

12) nagradzania wysiłku;

13)formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);

14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela i personelu;

15) współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;

16) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

17) nauki regulowania własnych potrzeb;

18)spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

19) możliwości spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.

2. Do obowiązków dziecka należy:

1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie (Kodeks przedszkolaka);

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

3) przestrzegania higieny osobistej;

4) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;

5) pełnienie dyżurów;

6) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

1) W przypadku naruszenia praw ucznia wychowanka, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od stwierdzenia ich naruszenia.

2) Skargę można złożyć za pośrednictwem opiekuna oddziału.

3) Skargę rozpatruje dyrektor przedszkola w terminie 14 dni od dnia jej złożenia i o sposobie jej rozpatrzenia zawiadamia skarżącego.

4) Ponowiona skarga oparta na tych samych okolicznościach faktycznych nie podlega ponownemu rozpoznaniu.

5) w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

&43

1. Dyrektor przedszkola może, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci;

2) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;

3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Skreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

& 44

1. W przypadku zaległości w wysokości dwukrotności opłaty stałej, dyrektor przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci przedszkola.

2. W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane jest z urzędu do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, w obwodzie której dziecko zamieszkuje lub znajdującego się najbliżej przedszkola.

3. Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci przedszkola i obowiązku realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom.

4. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:

1) rezygnacja rodzica z usług przedszkola;

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

3) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);

4) niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.

Rozdział 10

Prawa i obowiązki rodziców

& 45

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;

4) przekazywanie dyrektorowi przedszkola wniosków dotyczących pracy przedszkola;

5) przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi

 prawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców)

6) prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem w trybie odrębnych przepisów;

7) realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka w trybie odrębnych przepisów.

& 46

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;

2) przyprowadzanie do przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;

3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach ustalonych przez przedszkole;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług przedszkola.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

& 47

1. Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:

1) licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;

2) gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.

2. Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:

1) zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;

2) potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej;

3) zalecenia organów kontrolnych;

4) innych potrzeb (zmiana adresu nazwy, nadanie imienia).

3. Zmian Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

& 48

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników administracyjno – obsługowych.

& 49

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) umieszczenie statutu na stronie internetowej – BIP http://stokrotka.walcz.pl/index.php/organizacja-dzialania-przedszkola/142- statut-przedszkola

2) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola w gabinecie lub pokoju nauczycielskim na życzenie wszystkich zainteresowanych.

& 50

Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.11.2019 roku.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Traci moc statut uchwalony w dniu 14.09.2017 roku .

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Elżbieta Iwańska

………………………………………………

Członkowie Rady Pedagogicznej:

1. Białek Górska Malwina

2. Blinkiewicz Danuta

3. Brożek Elwira

4. Bukowska Agnieszka

5. Czyżowska Agnieszka

6. Falkowska Karolina

7. Fit Regina

8. Godlewska Monika

9. Frelkowska Lasota Marzena

10. Honczaruk Anna

11. Kiedrowska Maja

12. Kopeć Malwina

13. Koper Emilia

14. Kucharz Beata

15. Łazuka Paula

16. Pastusiak Alicja

17. Szałapska Anna

18. Taźbierska Elżbieta

19. Woźniak Justyna

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut Publicznego Przedszkola nr 6 Stokrotka w Wałczu 2019 pdf 1,014.92 KB Elżbieta Iwańska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10, październik 2017 07:06 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 07:19 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 10:54 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 10:55 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 10:56 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24, listopad 2017 06:48 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24, listopad 2017 06:49 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. piątek, 24, listopad 2017 06:51 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. piątek, 24, listopad 2017 06:52 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. piątek, 24, listopad 2017 06:52 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24, listopad 2017 13:33 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. piątek, 24, listopad 2017 13:34 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24, listopad 2017 13:36 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. piątek, 24, listopad 2017 13:37 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 24, listopad 2017 13:38 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
niedziela, 24, listopad 2019 18:23 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. sobota, 28, sierpień 2021 14:51 Maja Kiedrowska
Artykuł został zmieniony. sobota, 28, sierpień 2021 14:52 Maja Kiedrowska