Regulamin Rady Rodziców

 

Na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

I. Nazwa reprezentacji rodziców

Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przyjmuje nazwę Rada Rodziców Publicznego Przedszkola nr 6 w Wałczu.

II. Cele i zadania Rady Rodziców

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.

2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

• organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych przedszkola,

• gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

• zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka,

• przyczynianie się do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców:

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców grupy.

2. Zebranie rodziców grupy wybiera:

a) w głosowaniu jawnym, spośród sobie 3-osobową komisję skrutacyjną, która przeprowadzi wybory do grupowej rady rodziców. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do grupowej rady rodziców.

b) w głosowaniu tajnym, spośród siebie grupową radę rodziców składającą się z trzech osób.

3. Grupowa rada rodziców staje się reprezentantem w Radzie Rodziców Przedszkola.

4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera:

a) w głosowaniu jawnym, spośród sobie 3-osobową komisję skrutacyjną, która przeprowadzi wybory do prezydium (zarząd) Rady Rodziców.

Do komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Prezydium Rady Rodziców,

b) w głosowaniu tajnym, spośród siebie Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składające się z czterech członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

5. Prezydium jest wybierane na pierwszym zebraniu Rady Rodziców, nie później niż do dnia 30 września. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.

6. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

7. Prezydium Rady Rodziców spośród członków Rady może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.

8. Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do 30 września następnego roku.

 

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.

2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym.

3. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.

V. Tryb przeprowadzania wyborów do grupowych rad rodziców i do Rady Rodziców

 

1. Wybory do grupowych rad rodziców oraz wybory przedstawicieli do Rady Rodziców Przedszkola odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

3. Kandydaci zostają wybrani zwykłą większością głosów, oddanych przez uczestników spotkania wyborczego. W wyborach jedno dziecko reprezentowane jest przez jednego rodzica.

4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.

5. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż 2 raz w roku szkolnym.

2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym momencie na wniosek trzech członków Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców lub Dyrektora.

3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.

4. Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, rady rodziców danej grupy lub wychowawcy.

5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców :

·     wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

• wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,

• sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

• informacja Dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

• plenarna dyskusja programowa,

• wolne głosy i wnioski,

• wybory nowych organów Rady Rodziców.

6. Na wypadek trwania stanu epidemii lub innego określonego prawnie stanu wyjątkowego, mającego wpływ na funkcjonowanie przedszkola i uniemożliwiającego zorganizowanie zebrania Rady Rodziców, decyzje dotyczące działań Rady Rodziców mogą zostać podjęte przez Prezydium. Decyzje są podejmowane w ten sposób tylko w uzasadnionych przypadkach np. zmiana wydatków w planowanym uprzednio preliminarzu wydatków. W takiej sytuacji na najbliższym zebraniu Rady Rodziców, Prezydium dokonuje prezentacji pozostałym członkom z podjętych samodzielnie działań.

 

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

• z dobrowolnych składek rodziców,

 • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,

• organizacji festynów, kiermaszy świątecznych,

• innych.

2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.

3. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców w drodze uwały.

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.

5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele: dofinansowanie imprez i zabaw,

• zakup prezentów i nagród dla dzieci (konkursy),

• sfinansowanie niektórych zajęć ponadprogramowych,

•zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego służącego unowocześnieniu wyposażenia     przedszkola,

• pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,

• inne uzasadnione cele.

6. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.

7. Środki przechowywane są na rachunku bankowym Rady Rodziców o numerze 71 8944 0003 4200 2219 2000 0010 prowadzonym przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie.

Rachunek bankowy został założony w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

8. Okres rozliczeniowy trwa od 1 września do 31 sierpnia. Na koniec roku rozliczeniowego Skarbnik przygotowuje sprawozdanie finansowe roczne. Sprawozdanie prezentowane jest i zatwierdzane w trybie uchwały przez Radę Rodziców Przedszkola na pierwszym zebraniu plenarnym po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 9. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich rodziców:

a) na stronie internetowej przedszkola (zakładka Rada Rodziców): http://www.stokrotka.walcz.pl/index.php/rada-rodzicow

b) w sekretariacie przedszkola.

2. Aktualizacja regulaminu odbywa się co rok przez nowo powołany skład Rady Rodziców.

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.