Organami Publicznego Przedszkola Nr 6 "STOKROTKA" są:

    Dyrektor przedszkola.
    Rada Pedagogiczna.
    Rada Rodziców przedszkola.

Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w ustawie o systemie oświaty i szczegółowo w regulaminach działania tych organów.
Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji.

DYREKTOR

Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzonego przez organ prowadzący.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w statucie.
Dyrektorem Publicznego Przedszkola Nr 6 w Wałczu jest mgr Elżbieta Iwańska

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
Kompetencje Rady Pedagogicznej określone zostały w statucie.


RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Rada rodziców jest organem społecznym. Członkowie Rady Rodziców wybierani są podczas zebrań grupowych rodziców. Skład rady może być rok rocznie uzupełniany. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu prowadzącego nadzór pedagogiczny i dyrektora z wnioskami i opiniami w zakresie wszelkich spraw przedszkola.
Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w statucie.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07, sierpień 2017 06:40 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, sierpień 2017 06:46 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, sierpień 2017 06:47 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, sierpień 2017 06:47 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 10:59 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 10:59 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 11:00 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12, marzec 2018 20:31 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12, marzec 2018 20:32 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12, marzec 2018 20:35 Elżbieta Iwańska