Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a funkcjonuje o zasadę powszechnej dostępności. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia zatwierdzony przez organ prowadzący. W arkuszu organizacji przedszkola określa się    w szczególności:

 •     czas pracy poszczególnych oddziałów,
 •     liczbę dzieci,
 •     liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 •     ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.


Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz do oczekiwań rodziców.

Liczba miejsc organizacyjnych w Publicznym Przedszkolu nr 6 „Stokrotka” w Wałczu wynosi 185. W przedszkolu jest osiem oddziałów dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole funkcjonuje w godz. 6.30 do 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 •     osiem sal zabaw dla poszczególnych grup;
 •     dużą salę gimnastyczną;
 •     pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
 •     kuchnię;
 •     trzy szatnie dla dzieci oraz szatnie dla personelu;
 •     pokój nauczycielski;
 •     pokój do pracy indywidualnej lub zajęć logopedycznych; 
 •     plac zabaw.


Współpraca przedszkola z rodzicami odbywa się w następujących formach:

 •     zebrania ogólne;
 •     zebrania grupowe;
 •     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem;
 •     kącik dla rodziców;
 •     zajęcia otwarte;
 •     pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07, sierpień 2017 06:56 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, sierpień 2017 06:57 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 06:21 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 06:22 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 06:22 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, luty 2019 20:23 Elżbieta Iwańska