W związku z przywróceniem działalności przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Minister Edukacji Narodowej opublikował wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, jak przygotować placówki na powrót dzieci oraz na bieżąco dbać o bezpieczne warunki ich pobytu. 

WYTYCZNE DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przygotowując placówkę na powrót dzieci pamiętaj:

 • Grupy powinny przebywać  w wyznaczonych i stałych salach.
 • Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 • W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
  Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 • Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk
  i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 • O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej,
  w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
  – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 • Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
 • Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 • Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 • Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
  i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
  i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 • Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki
  nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 • W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 • W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
  nad dziećmi.
 • Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej
  i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 • Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących
  do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków
  w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
  w temperaturze min. 60 C lub je wyparzać.
 • Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

WYTYCZNE DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH

Organ prowadzący:

 • Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
 • Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
 • Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 • W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
 • W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 • Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
 • Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 • Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej
  w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Nauczyciele powinni:

 • Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
  i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spacer do parku.
 • Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,
  np. piłki, skakanki, obręcze, należy je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach.
 • Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominać i dawać przykład.
 • Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE WRÓCĄ DO PRZEDSZKOLA

 • Nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji.
   Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśniamy dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek.
 • Regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreślamy, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania i sami tak także postępujemy.
Źródło:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 05, wrzesień 2020 19:32 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. sobota, 05, wrzesień 2020 19:35 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. sobota, 05, wrzesień 2020 19:38 Elżbieta Iwańska
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2020-09-05 19:35:16. sobota, 05, wrzesień 2020 19:43 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. sobota, 05, wrzesień 2020 19:45 Elżbieta Iwańska
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2020-09-05 19:35:16. sobota, 05, wrzesień 2020 19:49 Elżbieta Iwańska
Artykuł został zmieniony. sobota, 05, wrzesień 2020 19:50 Elżbieta Iwańska